1.13

Lễ sơ kết học kỳ I, Hội chợ Xuân năm học 2017 – 2018 Trường THCS Nguyễn Hiền, Nam Trực  …