Liên hệ

Trường THCS Nguyễn Hiền

Địa chỉ: Xã Nam Hồng huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03503829160  

Email: thcsnguyenhien.nt.nd@gmail.com